Kullanım Sözleşmesi

Bu Platform Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Nakkaştepe Azizbey Sok. No.1 Üsküdar - İstanbul adresinde kâin Koç Holding Anonim Şirketi (“Koç Holding”) ile Koç Bayi Portali’ne (“Platform”) üye olan bayi (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
 
1.Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu; Platform’dan erişilen ve Platform’da paylaşılan fotoğraf, resim, yazı, video ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın diğer içeriklere (tümü birlikte “İçerik”) ilişkin usul ve esasların çerçevesinin çizilmesi, Kullanıcı’nın Platform’dan ve Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 
Platform’da, Platform’un kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Platform’da yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.
 
2.Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1
Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Koç Holding tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Koç Holding’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın söz konusu bilgi ve belgeleri talep edilen şekilde sağlamaması halinde üyelik başvurusu Koç Holding tarafından reddedilebilecektir.
 
2.2 Kullanıcı, Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanmak için üyelik sırasında yahut sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan faydalanılamamasından Koç Holding sorumlu değildir.
 
2.3 Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Koç Holding’e bildirecektir.
 
2.4 Kullanıcı Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine, Bilgi Gizliliğine ve Güvenliğine, İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi, Sosyal Medya Kılavuzu ve Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
 
2.5 Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Koç Holding’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile İçerikler’in kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Koç Holding ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Koç Holding sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 
2.6 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Koç Bayi Portali Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenmekte olup Koç Holding, Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Koç Bayi Portali Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 
2.7 Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
 
2.8 Koç Holding’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Koç Bayi Portali Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Koç Holding tarafından Sözleşme, Koç Bayi Portali Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 
2.9 Platform’un kullanımından ve Platform üzerinden ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Koç Holding, Kullanıcı’nın Platform üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Koç Holding’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
 
2.10 Koç Holding, Kullanıcı’ya sunacağı eğitim amaçlı İçerikler’in kapsamını tek taraflı belirleyebilecek olup dilediği zaman ilgili İçerikler’i erişime açabileceği gibi Platform’dan kaldırabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda Koç Holding’ten herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi İçerikler’i değiştiremez, dağıtamaz, kopyalayamaz ve/veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde kullanamaz.
 
3. İçerik Paylaşımı Faaliyetlerine İlişkin Koşullar

3.1 Koç Holding, Kullanıcılar’a İçerik paylaşımı işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir platform sunmakta olup Kullanıcılar, Platform’da paylaşılan İçerikler’in doğru olup olmaması, niteliği, orijinalliği, yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere hiçbir konu hakkında Koç Holding’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Koç Holding’in herhangi bir şekilde Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen İçerik paylaşımı işleminin tarafı olmadığını kabul ederler. Kullanıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, İçerik’e ilişkin tüm taleplerin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Koç Holding, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Platform üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup Koç Holding tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları Koç Holding’in Kullanıcılar arasındaki sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.
 
3.2  Koç Holding, İçerikler’in Platform’da yayımlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Platform’da yayınlanması için Koç Holding tarafından onay verilmesi Koç Holding’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. İçerikler’in yayınlanmasına ilişkin kural, koşul ve süreler Koç Holding tarafından belirlenerek Platform’da yayınlayacak, İçerik paylaşan, İçerik bakımından Platform’da yayınlanmış güncel kural, koşul ve sürelerle bağlı olacaktır. Koç Holding, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayımlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.
 
3.3 Kullanıcı, İçerik’i anlaşılır ve açık bir şekilde hazırlayarak Koç Holding’e tam ve güncel olarak sağlayacaktır. Koç Holding, ilgili İçerik kapsamında sunulan sair içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi, fikri ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya Koç Holding’in bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması, İçerik içerisindeki tanımların yahut video veya fotoğrafların İçerik’i yansıtmaması veya başka şekillerde yanıltıcı nitelikte olması, işbu Sözleşme ve Platform’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle yahut Koç Holding’in kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
 
3.4 Kullanıcı, İçerik paylaşımı işlemlerine ilişkin olarak Koç Holding tarafından farklı kurallar belirlenebileceğini, her halükarda İçerik paylaşımı işlemi bakımından ilgili işlem için Platform’da belirtilen genel kurallarda belirtilen kurallarla bağlı olacağını kabul eder.
 
3.5 Kullanıcı, İçerik’i Platform harici herhangi bir platform vasıtasıyla veya herhangi bir yöntem ile üçüncü kişilerle paylaşmamayı, İçerik’e ilişkin hakları üçüncü kişilere devretmemeyi, İçerik’e herhangi bir şekilde zarar vermemeyi, İçerik’in kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından zarar görmesini engellemek ve güvenliğini sağlamak için kendisinden beklenen her türlü makul tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, her halükarda kendisine yöneltilecek yahut kendisinin yöneltebileceği talepler bakımından Koç Holding’in herhangi bir müdahalesinin ve bu kapsamda bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul eder.
 
3.6 Kullanıcı, Platform’da sunduğu İçerikler’e ilişkin haklar ve yetkiler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu, İçerik’in paylaşılması ve İçerik’in hak ve yetkilerinin kendisi tarafından devredilmesine karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını, İçerik paylaşımının işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen, Platform’un ve Platform’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İçerik’in herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı bu yönde Koç Holding’e yapılan taleplere karşı Koç Holding’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunmakla yükümlü olacaktır.
 
3.7 Kullanıcı, Platform’da sunduğu İçerikler üzerinde sahip olduğu işleme, çoğaltma, yayma, temsil (doğrudan ve dolaylı olarak) ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mali haklar) ile umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkilerini içeren manevi hakları kullanma yetkisini; her türlü ticari kullanım ile üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devir yetkilerini de kapsar şekilde, herhangi bir süre, amaç, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın herhangi bir ücret veya karşılık talep etmeksizin, gayri kabili-i rücu Koç Holding’e devretmeyi taahhüt eder.
 
4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

4.1 Koç Holding, Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması yahut Platform’da paylaşılan İçerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Koç Holding, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Koç Holding’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
 
4.2 Kullanıcı’nın Platform’u kullanması, hizmetlerden yararlanması ya da paylaşılan İçerikler’den faydalanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Platform’un kullanımı ve Platform’da paylaşılan içeriklere ilişkin olarak Koç Holding’ten hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Koç Holding’in paylaşılan İçerikler’e ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Koç Holding, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı içerik paylaşımı neticesinde yahut Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Platform ve Platform üzerinden sunulan ürünler, hizmetler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda Koç Holding’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Koç Holding, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 
4.3 Kullanıcı, Platform üzerinden Koç Holding’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Koç Holding’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 
4.4 Kullanıcı, Platform ve Platform üzerinden sunulan İçerikler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Koç Holding’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 
4.5 Kullanıcı, Koç Holding’in Platform’a virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Platform’dan yahut Platform’a bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
 
5. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Koç Holding işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
 
6. Sözleşme’nin Askıya Alınması, Devri ve Feshi

6.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın İçerik paylaşımı faaliyetleri başta olmak üzere Platform’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Koç Holding, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Koç Holding’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
 
6.2 Koç Holding dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Koç Holding’in açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. Koç Holding işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.
 
7. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.