KVK Aydınlatma Metni

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
KOÇ BAYİ PORTALİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Koç Holding Anonim Şirketi (“Koç Holding veya Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişilebilen Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz Koç Topluluğu bayileri arası iletişimin sağlanmasına hizmet edecek olan Koç Bayi Portali’nin (”Platform”) hayata geçirilmesi kapsamında aşağıda yer alan amaçlar (“Amaçlar”) doğrultusunda ve bunlarla sınırlı şekilde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilmektedir:
 • Bayiler arası iletişimin ve etkileşimin kolaylaştırılması ve artırılması,
 • Bayilere birbirleri ile sosyalleşme imkanı sunulması,
 • Bayiler arasındaki sinerjiyi arttırarak Koç Holding ile ilişkilerinin güçlendirilmesi,
 • Koç Topluluğu çatısı altında planlanan sosyal sorumluluk projelerine bayilerin katılımının sağlanması ve kolaylaştırılması,
 • Bayilerin kültür-sanat, seyahat, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi güncel içeriklerden haberdar olmasının sağlanması,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi. 
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, Koç Bayi Portali’ni kullanımınız kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Koç Topluluğu bayileri arası etkileşimin ve iletişimin artırılmasını sağlayan Koç Bayi Portali’ne girişiniz ve işbu Platformu kullanımınız kapsamında elektronik ortamda Şirket içi sistemlerimiz, Koç Bayi Portali ve mobil uygulama kanalları vasıtasıyla; 
 1. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.